قرارگیری آدرس شرکت های تولیدی تابعه در وب سایت وزارت نیرو
آدرس زیر سایت های شرکت های تولید برق حرارتی که از زیرمجموعه های شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی می باشند، در وب سایت وزارت نیرو تعریف گردید.

به اطلاع می رساند با تلاش همکاران  دفتر فناوری اطلاعات و روابط عمومی  شرکت و پیرو هماهنگی های انجام شده  با وزارت نیرو ،  آدرس وب سایت شرکتهای تولیدی تابعه در وب سایت وزارت نیرو به آدرس http://moe.gov.ir  در منوی "سایت های صنعت آب و برق " با عنوان "شرکت های تولید نیروی برق حرارتی " قرار گرفته است .